CAPABLE – Enhancing Capabilities?

CAPABLE – Enhancing Capabilities?

Rethinking Work-life Policies and their Impact from a New Perspective

Over dit project

Wat is ERC CAPABLE?

Het ERC Consolidator-project ‘Enhancing Capabilities? Rethinking Work-life Policies and their Impact from a New Perspective’ (CAPABLE) is een grote transnationale studie over werk-privébeleid en de impact ervan op mannen en vrouwen vanuit een capability-perspectief. Het project is in december 2018 van start gegaan en loopt door tot november 2023.

Waarom is dit project nodig?

Europa heeft de afgelopen decennia aanzienlijke vooruitgang geboekt op het gebied van werk-privébeleid, dat erop gericht is mannen en vrouwen te helpen werk en andere terreinen van het leven beter met elkaar te combineren, maar genderongelijkheid blijft bestaan. De verbetering van gendergelijkheid op het gebied van werk-privébalans staat daarom hoog op de beleidsagenda’s in heel Europa. Tientallen jaren van onderzoek op dit gebied hebben belangrijke inzichten opgeleverd, maar de hardnekkigheid van deze ongelijkheid wordt onvoldoende verklaard door theorieën over werk en gezin. Eerdere toepassingen van een capability-benadering van werk-privébalans bieden veelbelovende mogelijkheden, maar het belang van gemeenschap blijft afwezig. Het CAPABLE-project zal fundamenteel nieuwe kennis genereren over hoe het beleid inzake werk-privébalans van invloed is op het vermogen van een individu om dit evenwicht in Europa te bereiken door de onderbestudeerde dimensie van gemeenschap te integreren.

Wat gaat CAPABLE doen?

Capabilities weerspiegelen wat individuen effectief kunnen bereiken. CAPABLE vraagt: In welke mate verbetert beleid op het gebied van werk-privébalans het vermogen van mannen en vrouwen om een balans tussen werk en privéleven te bereiken? Om deze vraag te beantwoorden zullen we complexe modellen ontwikkelen en toepassen die afgeleid zijn van de capability-benadering van Sen om te analyseren:

  1. De beschikbaarheid, toegankelijkheid en ontwerp van werk-gezinsbeleid;
  2. Hoe verschillen in beleidsontwerp van invloed zijn op wat mannen en vrouwen effectief kunnen bereiken in hun werk-privébalans – hun capabilities, gezien verschillende individuele, lokale en maatschappelijke contexten;
  3. Of werk-privébeleid het individuele welzijn verbetert; en
  4. Welke beleidsinstrumenten nodig zijn voor de ontwikkeling van duurzaam werk-privébeleid, dat gendergelijkheid in werk-privé-capabilities bevordert.

CAPABLE zal wetenschappelijke en beleidsgrenzen overschrijden met behulp van innovatieve, gemengde methoden op verschillende beleidsniveaus. De geboden conceptuele duidelijkheid en de empirische vooruitgang zullen ons begrip van werk-privébeleid in relatie tot individuele capabilities aanzienlijk vergroten. Bovendien zal het belangrijke inzichten opleveren in de wijze waarop een duurzaam beleid voor de aanpak van genderongelijkheid in het beroepsleven kan worden ontwikkeld.